O soutěži

Propozice a pravidla soutěže:

 1.

Principem soutěže je vícekriteriální ekonomické hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí.

2.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 20155.

3.
Nezávislé hodnocení ekonomických výsledků (zvlášť pro podniky s účetnictvím a daňovou evidencí) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2015 (výsledovka, rozvaha včetně údajů o výši krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti). U výkazů zpracovaných ve zjednodušeném rozsahu je nutno přiložit dodatkovou tabulku pro posouzení finančního zdraví v rámci pravidel PRV pro žadatele účtující ve zjednodušeném rozsahu. U podniků s daňovou evidencí je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2015 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle zákona o státní statistické službě.

4.
Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.

5.
Pořadí a výsledek účastníka soutěže, jako výsledný počet bodů finančního zdraví (FZ), obdrží dopisem každý z účastníků soutěže spolu s bodovou charakteristikou svého výsledku. Kromě vyhlášených vítězů na slavnostním setkání bude další pořadí anonymní. Účastník bude seznámen s počtem bodů svého FZ, s průměrným počtem bodů všech účastníků soutěže a s vlastním pořadím, kterého mezi ostatními účastníky dosáhl.

6.
V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií včetně počtu bodů FZ.

7.
Konečné pořadí stanoví odborný garant soutěže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů). Tři vítězné účastníky soutěže navštíví zástupci organizačního výboru a posoudí na místě aspekty vztahu podniku k obci, k životnímu prostředí a obecnému plnění závazků. Soutěžící je požádán o podpis čestného prohlášení, v němž tři finalisté soutěže stvrdí podpisem, že na majetek farmy nebo podniku nebyl vyhlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, že v evidenci daní nejsou zachyceny daňové nedoplatky nebo že majitel nebo statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku a že nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti.

8.
Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2017. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením „Zemědělec roku“ a požadované údaje podle zadání v bodě 3 na adresu: ÚZEI Praha, „Zemědělec roku“, Mánesova 75, 120 00 Praha 2. 

 

Metodika hodnocení soutěže Zemědělec roku 2017

Soutěž Zemědělec roku je založena na posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření podniků, které vychází z podkladů podnikového účetnictví a daňové evidence vždy za předcházející kalendářní rok. Hodnocení každého přihlášeného podniku je založeno na výpočtu deseti ukazatelů ekonomické analýzy. Všechny ukazatele mají stejnou váhu. Aby bylo možné stanovit hranice pro přidělování bodů, bude soubor hodnot každého ukazatele na základě analýzy výběrového souboru FADN CZ rozdělen na deset intervalů s bodovým ohodnocením 1 až 10 bodů. Podle těchto intervalů pak budou přidělovány body za jednotlivé ukazatele přihlášeným podnikům.

Výsledné skóre soutěžícího bude prostým součtem bodů získaných ze všech ukazatelů. Maximálně je tedy možné dosáhnout 100 bodů, minimum je 10 bodů. V případě shody bodů u více soutěžících je kriteriálním ukazatelem č. 1 produkční síla (ROA).

Názvy ukazatelů:

 1. Produkční síla (ROA)
 2. Rentabilita výkonů z cash flow
 3. Produktivita pracovních sil
 4. Celková zadluženost
 5. Podíl výdajů (nákladů) na 1 Kč příjmů (výnosů)
 6. Obrat aktiv (majetku)
 7. Krytí dlouhodobého majetku vlastními zdroji
 8. Celková likvidita
 9. Doba splatnosti závazků z cash flow
 10. Investiční aktivita podniku

 

Zařazení soutěžícího do soutěžní kategorie se v roce 2017 provádí takto:

 

Soutěž Zemědělec roku 2017 se vyhlašuje ve třech hlavních kategoriích:

Zemědělec roku – pěstitel /  více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

Zemědělec roku – smíšená výroba / 33 % – 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

Zemědělec roku – chovatel / více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

 

Zemědělec roku v kraji – pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji.

 

Speciální kategorie:

Zemědělec roku v horských oblastech LFA – více než 70 % celkové výměry zemědělské půdy v oblastech LFA: H1 – H5.

Ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce.

Farmářka roku  – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

Mladý farmář roku – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby, ve věku do 40 let.

Malá farma roku do 100 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 100 ha.

Zemědělec roku s potravinářskou výrobou – potravinářská výroba se podílí min. 10 % na celkových tržbách (stručný popis, charakteristika výroby, požadavek na 100 % základní suroviny tuzemského původu)

Společensky odpovědný Zemědělec roku  není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou.

Charakteristika „Společensky odpovědný Zemědělec roku“:

 • Zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů
 • Vztah k životnímu prostředí
 • Podpora historie a kulturního dědictví
 • Propagace zemědělství a rozvoje venkova
 • Komunitní spolupráce s obcí, městem, občany
 • Podpora sportu a vzdělávání

 

Zvláštní cena ministra zemědělství:

Zemědělec roku v agroturistice –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou. Přihlásit se můžete pouze online vyplněním přihlášky zde.

 Doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

ÚZEI Praha