GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů – Profi Press s.r.o., IČO 27098508

Ochrana osobních údajů ve společnosti Profi Press s.r.o. je realizována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Totožnost správce: Profi Press s.r.o., IČO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: email: marie.andrsova@profipress.cz, tel 607526645

Zdroj osobních údajů:
Zpracovávané osobní údaje byly správci poskytnuty účastníkem v souvislosti s uzavřením smlouvy o předplatném, využitím služeb e-shopu, uveřejněním inzerce či poskytnutím jakékoli další služby. Správce dále zpracovává údaje dostupné
z veřejně přístupných zdrojů (viz např. obchodní, živnostenský nebo insolvenční rejstřík) či získané na základně zvláštního právního předpisu od třetích stran.

Účely zpracování:
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, bez kterého bychom nebyli schopni realizovat požadované služby či prodej výrobků a zboží. Některé údaje zpracováváme, protože jsme podle právních předpisů povinni k jejich zjišťování a shromažďování.

Nabízení obchodu a služeb správcem – zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Jako správce máme oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby. Právní předpisy nám dovolují Vaše osobní údaje s tímto záměrem zpracovat a oslovovat Vás bez nutnosti k tomu udělovat zvláštní souhlas. Jedná se zejména o osobní údaje povinně uváděné na daňových dokladech.

Doba uložení osobních údajů:
Správce ukládá osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu určenou platnými daňovými zákony, zejména Zákonem do daních z příjmů a Zákonem o dani z přidané hodnoty( skartační lhůty).


Použité postupy, význam a shromažďování dat za účelem nabízení obchodu a služeb :
Data shromažďujeme v souladu s platnými nařízeními za účelem následného nabízení obchodu a služeb správcem. Takováto nabídka produktů může být vykonávána formou komerční komunikace a to včetně zasílání korespondence formou obyčejné pošty, elektronické pošty nebo jiným obdobným způsobem. K tomuto způsobu máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich osobních údajů .
Společnost Profi Press s.r.o. jako správce osobních údajů neposkytne tyto údaje třetím osobám.
Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

• Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely nabízení výrobků, zboží a služeb. Pokud vznesete námitku, nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovány.

• Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
- účelech zpracování;
- kategoriích dotčených osobních údajů;
- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
- době, po kterou budou osobní údaje uloženy
- právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu;
- právo získání veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů; Správce Vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
• Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím
k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

• Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
1.osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány 2.osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro:
1. splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
2. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Profi Press s.r.o., IČO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b

Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce Profi Press s.r.o., IČO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, e-mailem na adresu marie.andrsova@profipress.cz, telefonicky na tel. 277001651,607526645, osobně na sídle správce.
Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.


Na postup správce lze také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down