Soutěž o nejlepšího
zemědělského hospodáře

Pod záštitou ministra zemědělství ČR
Marka Výborného

Datum
Bude upřesněno
Místo
Bude upřesněno
zobrazit na mapě
Zemědělec rokuZemědělec roku

Generální partner

Partner soutěže

Nový ročník soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře "Zemědělec roku 2024" je již otevřen pro příjem přihlášek.

 

Nejlepší zemědělci roku 2023 byli vyhlášeni v Mladé Boleslavi

Vítězové letošního již 22. ročníku soutěže Zemědělec roku, kterou pořádá společnost Profi Press, byli vyhlášeni předminulý týden ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi. Letos bylo klíčovým parametrem hodnocení finanční zdraví. Náš týdeník již v minulém čísle aktuálně informoval o výsledcích v jednotlivých kategoriích soutěže, v tomto čísle vám představujeme ve fotoreportáži zástupce vítězů, kteří získali titul Zemědělec roku 2023, s jejich sponzory při slavnostním předání cen.

Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství Marek Výborný, který se slavnostního vyhlášení výsledků soutěže také osobně účastnil. Na pořádání soutěže Zemědělec roku se kromě vyhlašovatele, kterým je vydavatelství Profi Press s. r. o., spolupodílely také Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků. Odborným garantem celé soutěže byl stejně jako v předchozích letech Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Generálním partnerem soutěže Zemědělec roku byla i tentokrát Moneta Money Bank, a. s., a dalším tradičním partnerem je Generali Česká pojišťovna a. s. Partnery třech absolutních vítězů soutěže jsou společnosti KWS Osiva s. r. o., Alltech CZ s. r. o. a Agrofert, a. s.

Nejlepším chovatelem za minulý rok se stalo Zemědělské družstvo Růžový palouček z Morašic u Litomyšle a pěstitelem roku soukromý zemědělec Tomáš Jonák z Cítova na Mělnicku. Jako nejlepší hospodář se smíšenou výrobou byl vyhodnocen soukromý zemědělec Pavel Škrle z Břežan.

Vyhlášeni byli i krajští vítězové soutěže Zemědělec roku. Hlavní vítěz soutěže Zemědělec roku v kategorii Chovatel Zemědělské družstvo Růžový palouček, které se zaměřuje zejména na chov skotu a produkci mléka, se stal také nejlepším zemědělským hospodářem v Pardubickém kraji, soukromý zemědělec Pavel Škrle, zabývající se mimo jiné i agroturistikou, zase ve Středočeském kraji. V Jihočeském kraji zvítězilo Zemědělské družstvo Bernartice, v Plzeňském společnost CPZ s. r. o. se sídlem v Chotěšově a v Královéhradeckém Petr Kareš z Ostroměře, který se stal i Nejlepším ekologickým zemědělcem. Na Vysočině si odnesla prvenství společnost Agro Skalka s. r. o., se sídlem v obci Křoví u Velké Bíteše. Vítězem v Karlovarském kraji bylo ZD Novosedly a v Libereckém kraji Zetka Strážník a. s. ze Studence u Horek. Cenu pro nejlepšího zemědělce v Ústeckém kraji si opět odnesl soukromě hospodařící rolník ze Želeče Václav Hanzal. Pomyslné zlato v Jihomoravském kraji získal Josef Sklenář, hospodařící u Brna, který se stal rovněž Objevem roku a nejlepší Malou farmou do 50 hektarů. Nejlepším zemědělským hospodářem v Moravskoslezském kraji byla pak vyhodnocena akciová společnost Agro Sumak ze Suchdola nad Odrou, v Olomouckém kraji Farma Mladoňov s. r. o. a ve Zlínském Agrodružstvo Morkovice.

Farmářkou roku v soutěži Zemědělec roku byla vyhlášena jednatelka společnosti Agro Skalka s. r. o. Naděžda Bartošková. Ocenění Mladý farmář do 40 let získal stejně jako vloni Vojtěch Goby z Teplíšovic ve Středočeském kraji. Skokanem roku se letos stala společnost ZEČI SADY s. r. o. z Boleratic v Jihomoravském kraji.

Letos byl opět vyhlášen Společensky odpovědný Zemědělec roku samostatně pro právnické a fyzické osoby, letos v kontextu adaptace na klimatickou změnu – půda, voda, krajina. Z fyzických osob jako vítěz byla vyhodnocena majitelka Ekofarmy Babiny Jana Horová, která spolu s rodinou hospodaří v oblasti Českého středohoří. Odpovědným zemědělcem roku – právnickou osobou se stala firma Vinselekt Michlovský.

Vítězové soutěže 2023

Tři vítězové ročníku 2023 soutěže Zemědělec roku. Zleva nejlepší hospodář se smíšenou výrobou Mgr. Pavel Škrle, pěstitel roku Tomáš Jonák a nejlepší chovatel Zemědělské družstvo Růžový palouček (ocenění převzal ředitel společnosti Martin Střasák).

O soutěži - zemědělec roku 2024

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.
Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, který umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.
Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní.

Charakteristika a pravidla soutěže:

1. Principem soutěže je ekonomické hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí. Parametrem pro hodnocení soutěže Zemědělec roku 2024 jsou ukazatele provozní ziskovosti. Cílem soutěže je ocenit úspěšné zemědělské farmy a podniky působící v zemědělské prvovýrobě bez rozdílu jejich právně-organizační formy, a zviditelnit ty úspěšné jako vzor pro celý obor.

2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 2023.

3. Nezávislé hodnocení ukazatelů (zvlášť pro podniky s účetnictvím i bez něj) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2023 (výsledovka, rozvaha), nebo přímo Kontaktní pracoviště FADN ČR, které podkladová data získá od účastníků šetření FADN za účetní rok 2023. U podniků bez účetnictví je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2023 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

4. Společensky odpovědný Zemědělec roku – trvale udržitelné zemědělství v kontextu adaptace na klimatickou změnu – půda, voda, krajina, je kategorie, která není hodnocena výpočtem. Účastník soutěže zašle písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže písemnou nebo elektronickou přihlášku s popisem společensky odpovědného činu. Do přihlášky lze uvést činnost, která byla realizována z vlastních finančních zdrojů farmy nebo podniku s využitím dotačních příspěvků nebo i bez využití dotací. Přihláška do soutěže musí obsahovat popis činnosti (jedné vybrané) a jejího významu, a to doplněné obrazovou dokumentací. Rozsah v rozmezí 600 znaků běžného textu a 4 až 6 fotografií. Vítěz bude vybrán na základě hlasování organizačního výboru soutěže Zemědělec roku. Zástupci organizačního výboru mohou navštívit vybrané kandidáty s cílem ověřit fakta uvedená v přihlášce. A na základě posouzení vyberou vítěze kategorie. Jednat by se mělo o činnost realizovanou v roce 2022 až 2023.

5. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.

6. Kromě vyhlášených vítězů jednotlivých vyhlášených kategorií na slavnostním setkání bude jakékoliv jiné pořadí nebo hodnocení zcela anonymní a neveřejné. Mediálně a veřejně budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií podle vyhlášeného parametru hodnocení v daném roce.

7. Konečné pořadí stanoví odborný garant soutěže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů.

8. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2024. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením Zemědělec roku a požadované údaje podle zadání v bodě 3 na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.

9. Přihlásit se můžete také elektronicky. Přihlášku najdete na webu zemedelecroku.cz a bude on-line formulářem odeslána na naglova.zdenka@uzei.cz.

10. Podniky, které jsou přímo zařazeny do šetření FADN za účetní rok 2023, mohou udělit souhlas se zařazením do soutěže Zemědělec roku 2024 do formuláře „Potvrzení o zařazení zemědělského podnikatele do systému FADN – účetní rok 2023“ a FADN provede vyhodnocení ukazatelů na základě poskytnutých dat v rámci tohoto šetření. Tyto podniky povinnost zasílat podklady uvedené v bodě 3 nemají.

11. O přijetí přihlášky budete informováni.

12. Soutěžící budou před vyplněním přihlášky požádáni o souhlas s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce výhradně pro účely soutěže Zemědělec roku 2024.

13. V případě organizačních dotazů kontaktujte: Martin Sedláček, e-mail: martin.sedlacek@profipress.cz, jitka.kurellova@profipress.cz, tel.: +420 602 251 577.

Metodika hodnocení soutěže Zemědělec roku 2024

Soutěž Zemědělec roku 2024 je založena na souhrnném indikátoru provozní ziskovosti (posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření podniku), které vychází z podkladů podnikového účetnictví a daňové evidence vždy za předcházející kalendářní rok. Hodnocení každého přihlášeného podniku je založeno na výpočtu čtyř ukazatelů. Všechny ukazatele mají stejnou váhu. Aby bylo možné stanovit hranice pro přidělování bodů ukazatelům, bude soubor hodnot každého ukazatele na základě analýzy výběrového souboru FADN CZ rozdělen na deset intervalů s bodovým ohodnocením 1 až 10 bodů. Podle těchto intervalů pak budou přidělovány body za jednotlivé ukazatele přihlášeným podnikům. 

Výsledné skóre soutěžícího bude prostým součtem bodů získaných ze všech ukazatelů. Maximálně je tedy možné dosáhnout 40 bodů, minimum je 10 bodů.

V případě shody bodů u více soutěžících je kriteriálním ukazatelem č. 1 rentabilita tržeb (ROS).

Ukazatele

 1. Rentabilita tržeb
 2. Rychlost obratu dlouhodobého majetku
 3. Rentabilita dlouhodobého investovaného majetku
 4. Účinnost výkonové spotřeby

Zařazení soutěžícího do soutěžní kategorie se v roce 2024 provádí takto:

Soutěž Zemědělec roku se vyhlašuje ve třech hlavních kategoriích zemědělských podniků s konvenčním způsobem hospodaření:

 • Zemědělec roku – smíšená výroba (33–66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2023)
 • Zemědělec roku – pěstitel (více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2023)
 • Zemědělec roku – chovatel (více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2023)

Speciální kategorie:

 • Farmářka roku (fyzická osoba, orgán právnické osoby bez ohledu na podíl základního kapitálu, hospodařící konvenčně)
 • Mladý farmář roku do 40 let (fyzická osoba, orgán právnické osoby, ve věku do 40 let, hospodařící i konvenčně)
 • Nejlepší ekologický zemědělec (100 % tržeb z ekologické produkce)
 • Pěstitel citlivé komodity (pěstitel škrobových brambor, ovoce, zeleniny, chmele, cukrové řepy s 20% podílem tržeb za tyto komodity na celkových tržbách, hospodařící konvenčně)
 • Chovatel monogastrů (podíl více než 66 % tržeb za prasata a drůbež na celkových tržbách ze zemědělské výroby, hospodařící konvenčně)
 • Zemědělec s potravinářskou výrobou (potravinářská výroba se podílí min. 5 % na celkových tržbách)
 • Cena FADN ÚZEI – ocenění za dlouholetou spolupráci při sběru a zpracování dat v rámci šetření FADN
 • Společensky odpovědný Zemědělec roku (není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat spolu s přihláškou, zaslat na e-mail: martin.sedlacek@profipress.cz nebo poštou s označením Zemědělec roku na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2)
 • Zemědělec roku v kraji (pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji, hospodařící konvenčně)

Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., Ing. Jana Macháčková

ÚZEI Praha

vyplnit přihlášku | nominaci do soutěže

Partneři vítězů

Zemědělec roku - smíšená výroba
Zemědělec roku - pěstitel
Zemědělec roku - chovatel

Partneři speciálních kategorií

Farmářka roku
Mladý farmář roku do 40 let
Pěstitel citlivé komodity
Zemědělec s potravinářskou výrobou
Chov monogastrů
Cena FADN-ÚZEI
Ekologický zemědělec
Společensky odpovědný Zemědělec roku:
Fyzická osoba
Právnická osoba

Partneři krajských vítězů

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj

Výsledky soutěží

Ročník 2023

Slavnostní vyhlášení 22. ročníku soutěže proběhlo 1. listopadu 2023 v Laurin & Klement fóru Škoda muzea v Mladé Boleslavi.

Tři hlavní vítězové letošního ročníku soutěže Zemědělec roku se zástupci sponzorů a pořadatelů: ředitel vydavatelství Profi Press Martin Sedláček (zleva), předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter, prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, ministr zemědělství Marek Výborný, předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, soukromý zemědělec Pavel Škrle, člen představenstva společnosti Agrofert a. s. Jiří Haspeklo, soukromý zemědělec Tomáš Jonák, zástupkyně společnosti KWS Osiva s. r. o. Jana Kolouchová, předseda Zemědělského družstva Růžový palouček Martin Střasák, zástupkyně společnosti Alltech CZ s. r. o. Anna Jonášová, prezident Společnosti mladých agrárníků David Brož, regionální ředitelka komerční obchodní sítě Moneta Money Bank, a. s., Lenka Špringerová, Alena Stiborová ze společnosti Generali Česká pojišťovna, ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala

Hlavní kategorie

Parametr hodnocení: Souhrnný indikátoru finančního zdraví (posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření podniku), které vychází z podkladů podnikového účetnictví a daňové evidence za předcházející kalendářní rok

Pěstitel
Tomáš Jonák
Chovatel
Zemědělské družstvo Růžový Palouček
Smíšená výroba
Mgr. Pavel Škrle
Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Zemědělec roku 2023

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Zemědělec roku 2023

Organizátoři

Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle