Soutěž o nejlepšího
zemědělského hospodáře

Pod záštitou ministra zemědělství ČR
Marka Výborného

Datum
1. listopadu 2023
Místo
Bude upřesněno
zobrazit na mapě
Zemědělec rokuZemědělec roku

Generální partner

Partner soutěže

Vítězové loňského již 21. ročníku soutěže Zemědělec roku byli vyhlášeni 20. října letošního roku v historickém Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze.

Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který se také slavnostního vyhlášení výsledků soutěže osobně zúčastnil. Na pořádání soutěže Zemědělec roku se kromě vyhlašovatele, kterým je vydavatelství Profi Press s. r. o., spolupodílely také Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků. Odborným garantem celé soutěže byl stejně jako v předchozích letech Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Kromě tří absolutních vítězů soutěže, tedy Nejlepšího pěstitele, Nejlepšího chovatele a Nejlepšího zemědělce se smíšenou výrobou, byli vyhlášeni také nejlepší Zemědělci roku v jednotlivých krajích České republiky, a dále vítězové ve speciálních kategoriích: Mladý farmář do 40 let, Ekologický zemědělec, Malá farma do 50 ha, Farmářka roku, Skokan roku a dvě kategorie Společensky odpovědný zemědělec roku. Ocenění padlo také v kategorii Objev roku, jejímž vítězem se stal nejlepší z těch subjektů, které se do soutěže přihlásily vůbec poprvé.

Generálním partnerem soutěže Zemědělec roku byla i tentokrát Moneta Money Bank, a. s., a dalším tradičním partnerem je Generali Česká pojišťovna a. s. Partnery třech absolutních vítězů soutěže jsou společnosti KWS Osiva s. r. o., Alltech CZ s. r. o. a Agrofert a. s.

Soutěž Zemědělec roku je otevřena zemědělským podnikům a farmám všech právně-organizačních forem, tedy jak soukromě hospodařícím rolníkům, tak i velkým společnostem. Metodika hodnocení účastníků totiž dovoluje srovnání i takto rozdílných ekonomických subjektů. Jednotlivé firmy opět hodnotili odborníci z ÚZEI na základě jejich ekonomických výsledků.

Cílem soutěže Zemědělec roku je zviditelnit zemědělství, najít a slavnostně vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony České republiky, kteří budou svým přístupem inspirovat ostatní. „Jsou to zemědělci, kteří dokážou dělat zemědělství ekologicky a udržitelně a mají dobré výsledky,“ řekl při vyhlášení vítězů ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o. Martin Sedláček s tím, že hodnocení podniků se v loňském roce skládalo ze šesti ekonomických a čtyř environmentálních parametrů.

Informace k aktuální ročníku 2023 naleznete níže a zde - Zemědělec roku 2023

Vítězové soutěže

Tři vítězové ročníku 2022 soutěže Zemědělec roku. Zleva bývalý předseda ZD Bernartice Pavel Novotný, současný předseda ZD Bernartice Pavel Rozhoň, náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, předseda ZD Kouty Lubomír Pisk a soukromý zemědělec Václav Hanzal.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

O soutěži

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky různých kategorií podniků.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Charakteristika a pravidla soutěže:

1. Principem soutěže je ekonomické hodnocení, které je kompatibilní pro zemědělské podniky všech právních forem a velikostí.

2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny subjekty s hlavním zaměřením na zemědělskou prvovýrobu, které podaly řádně a včas daňové přiznání za rok 2022.

3. Nezávislé hodnocení ukazatelů (zvlášť pro podniky s účetnictvím i bez něj) provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě předložených kopií účetních výkazů za rok 2022 (výsledovka a rozvaha), nebo přímo Kontaktní pracoviště FADN ČR, které podkladová data získá od účastníků šetření FADN za účetní rok 2022. U podniků bez účetnictví je nutno zaslat kopii daňového přiznání za rok 2022 potvrzenou příslušným finančním úřadem. Se zaslanými údaji se bude pracovat v režimu ochrany individuálních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

4. Společensky odpovědný Zemědělec roku v kontextu trvale udržitelného zemědělství je kategorie, která není hodnocena výpočtem. Účastník soutěže zašle písemně nebo elektronicky na adresu vyhlašovatele soutěže písemnou nebo elektronickou přihlášku s popisem společensky odpovědného činu. Do přihlášky lze uvést činnost, která byla realizována z vlastních finančních zdrojů farmy nebo podniku s využitím dotačních příspěvků nebo i bez využití dotací. Přihláška do soutěže musí obsahovat popis činnosti (jedné vybrané) a jejího významu, a to doplněné obrazovou dokumentací. Rozsah v rozmezí 600 znaků běžného textu a 4 až 6 fotografií. Vítěz bude vybrán na základě hlasování organizačního výboru soutěže Zemědělec roku. Zástupci organizačního výboru mohou navštívit vybrané kandidáty s cílem ověřit fakta uvedená v přihlášce. A na základě posouzení vyberou vítěze kategorie. Jednat by se mělo o činnost realizovanou v roce 2020 až 2022.

5. Vyhlášení výsledků proběhne na podzimním slavnostním setkání za přítomnosti představitelů agrárního sektoru.

6. Pořadí a výsledek účastníka soutěže – kromě vyhlášených vítězů na slavnostním setkání bude další pořadí anonymní.

7. V tisku a na veřejnosti budou uvedena pouze jména a pořadí vyhlášených vítězů jednotlivých kategorií včetně bodů finančního zdraví.

8. Konečné pořadí stanoví odborný garant soutěže, ÚZEI a komise složená ze zástupců pořadatelů.

9. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2023. Nejpozději k tomuto termínu je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s označením Zemědělec roku a požadované údaje podle zadání v bodě 3 na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2.

10. Přihlásit se můžete také elektronicky. Přihlášku najdete na webu zemedelecroku.cz a bude on-line formulářem odeslána na naglova.zdenka@uzei.cz.

11. Podniky, které jsou přímo zařazeny do šetření FADN za účetní rok 2022, mohou udělit souhlas se zařazením do soutěže Zemědělec roku 2023 do formuláře „Potvrzení o zařazení zemědělského podnikatele do systému FADN – účetní rok 2022“ a FADN provede vyhodnocení ukazatelů na základě poskytnutých dat v rámci tohoto šetření. Tyto podniky povinnost zasílat podklady uvedené v bodě 3 nemají.

12. O přijetí přihlášky budete informováni.

13. Soutěžící budou před vyplněním přihlášky požádáni o souhlas s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce výhradně pro účely soutěže Zemědělec roku 2023.

14. V případě organizačních dotazů kontaktujte: Jitka Kurellová, e-mail: jitka.kurellova@profipress.cz, tel.: +420 602 145 692.

Metodika hodnocení soutěže Zemědělec roku 2023

Soutěž Zemědělec roku 2023 je založena na souhrnném indikátoru finančního zdraví (posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření podniku), které vychází z podkladů podnikového účetnictví a daňové evidence vždy za předcházející kalendářní rok. Hodnocení každého přihlášeného podniku je založeno na výpočtu osmi ukazatelů. Všechny ukazatele mají stejnou váhu. Aby bylo možné stanovit hranice pro přidělování bodů ukazatelům, bude soubor hodnot každého ukazatele na základě analýzy výběrového souboru FADN CZ rozdělen na deset intervalů s bodovým ohodnocením 1 až 10 bodů. Podle těchto intervalů pak budou přidělovány body za jednotlivé ukazatele přihlášeným podnikům.

Výsledné skóre soutěžícího bude prostým součtem bodů získaných ze všech ukazatelů. Maximálně je tedy možné dosáhnout 80 bodů, minimum je 8 bodů. V případě shody bodů u více soutěžících je kriteriálním ukazatelem č. 1 rentabilita aktiv (ROA).

Ukazatele

 1. Rentabilita aktiv
 2. Rentabilita vlastního kapitálu
 3. Rentabilita příjmů
 4. Celková zadluženost
 5. Obrat zásob
 6. Pohotová likvidita
 7. Doba splatnosti závazků
 8. Investiční aktivita podniku

Zařazení soutěžícího do soutěžní kategorie se v roce 2023 provádí takto:

Soutěž Zemědělec roku se vyhlašuje ve třech hlavních kategoriích zemědělských podniků s konvenčním způsobem hospodaření:

 • Zemědělec roku – smíšená výroba (33–66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2022)
 • Zemědělec roku – pěstitel (více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2022)
 • Zemědělec roku – chovatel (více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2022)

Speciální kategorie:

 • Farmářka roku (fyzická osoba, orgán právnické osoby bez ohledu na podíl základního kapitálu, hospodařící ekologicky i konvenčně)
 • Mladý farmář roku do 40 let (fyzická osoba, orgán právnické osoby, ve věku do 40 let, hospodařící ekologicky i konvenčně)
 • Malá farma do 50 ha (obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 50 ha, hospodařící ekologicky i konvenčně)
 • Nejlepší ekologický zemědělec (100 % tržeb z ekologické produkce)
 • Objev roku (nejlepší nově přihlášený do soutěže Zemědělec roku, nikdy se soutěže neúčastnil, v posledních deseti ročnících nebyl v soutěži hodnocen, hospodařící ekologicky i konvenčně)
 • Skokan roku (pravidelný účastník soutěže, který se posunul v celkovém pořadí o největší počet příček oproti minulému roku)
 • Společensky odpovědný Zemědělec roku (není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat spolu s přihláškou, zaslat na e-mail: jitka.kurellova@profipress.cz nebo poštou s označením Zemědělec roku na adresu: ÚZEI Praha, Zemědělec roku, Mánesova 75, 120 00 Praha 2)
 • Zemědělec roku v kraji (pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji, hospodařící ekologicky i konvenčně)

Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., Ing. Jana Macháčková

ÚZEI Praha

vyplnit přihlášku | nominaci do soutěže

Partneři vítězů

Zemědělec roku - smíšená výroba
Zemědělec roku - pěstitel
Zemědělec roku - chovatel

Partneři speciálních kategorií

Skokan roku
Objev roku
Ekologický zemědělec
Společensky odpovědný Zemědělec roku
Mladý farmář roku do 40 let
Malá farma do 50 ha
Farmářka roku

Partneři krajských vítězů

Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Výsledky soutěží

Ročník 2022

Slavnostní vyhlášení 21. jubilejního ročníku soutěže proběhlo 20. října 2022 v historickém Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze.

Hlavní kategorie

Parametr hodnocení: Multikriteriální hodnocení (šesti ekonomických a čtyři environmentální parametry)

Pěstitel
Václav Hanzal
Chovatel
Zemědělské družstvo Kouty
Smíšená výroba
Zemědělské družstvo Bernartice
Kompletní výsledky ročníku

Fotogalerie

Zemědělec roku 2022

Zobrazit celou galerii

Videogalerie

Zemědělec roku 2022

Organizátoři

Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-downarrow-right-circle